ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Firma Clf Poland spółka z o.o. może wam pomóc we wprowadzeniu zasad gospodarowania w rolnictwie opartych na energii odnawialnej.
Do najczęściej spotykanych źródeł energii odnawialnej zaliczamy energię wodną oraz pływów wodnych i falowania wody, energię uzyskiwaną z biopaliw i biogazu i biomasy, energię geotermalną, energię słoneczną i energię wiatru.
Energia geotermalna
Energia geotermalna jest to energia pozyskiwana ze skał i wód podzimnych. Na tle wyżej wymienionych typów energii odnawialnych, wyróżnia się największą stabilnością oraz stosunkowo najmniejszą uciążliwością dla środowiska przyrodniczego.

Źródłem energii geotermalnej jest wnętrze Ziemi o temperaturze około 5400 °C, generujące przepływ ciepła w kierunku powierzchni. Moc ciepła wypływającego na powierzchnię Ziemi wynosi ok. 46 TW, stąd średni strumień geotermalny wynosi ok. 0,063 W/m2, a średni gradient temperatury ok. 25 K/km.

Jeśli chodzi o zagospodarowanie źródeł energii geotermalnej, istnieje standardowy podział na geotermię wysokotemperaturową (GWE) inaczej wysokiej entalpii (na rysunku poniżej) oraz niskotemperaturową (GLE) – niskiej entalpii.
Energia wiatrowa
Energia wiatru jest jedną z form energii słonecznej. Przyjmuje się, że ok. 2% energii wypromieniowanej przez Słońce ulega przemianie w energię kinetyczną wiatru, z czego 30% to energia mas powietrza przylegających bezpośrednio do powierzchni kuli ziemskiej (potencjał energetyczny wiatrów szacowany jest na ok. 40 TW). Energia wiatru, jak i ta bezpośrednio pochodząca ze Słońca, są z powodzeniem wykorzystywane do generowania energii elektrycznej.
Jak działa kolektor słoneczny?
Próżniowy kolektor słoneczny przejmuje promieniowanie słoneczne dzięki powłokom absorpcyjnym, znajdującym się w każdej z rur. Hermetyczna kapilara umieszczona wewnątrz rury, wypełniona czynnikiem o niskiej temp. wrzenia, przejmuje energię cieplną i podgrzewa płyn solarny krążący w instalacji. Gorący płyn trafia następnie do wężownicy, znajdującej się w zasobniku z wodą, podgrzewając ją. W końcu ochłodzony czynnik grzewczy powraca do kolektora słonecznego, by powtórzyć cały cykl.
Perspektywy dla Polski
W 2008 r. Polska stała się siódmym rynkiem energetyki słonecznej w UE. Ponadto krajowi producenci kolektorów słonecznych ponad 50% swoich urządzeń eksportują poza granice Polski. To właśnie wyróżnia energetykę słoneczną termiczną na tle pozostałych technologii OZE, wśród których dominuje raczej import urządzeń i często krajowej produkcji urządzeń w ogóle brakuje.