INNOWACJE W ROLNICTWIE

Pomagamy wprowadzać nowoczesne technologie w rolnictwie.
W opinii Ciolosa drobni rolnicy przetrwają tylko, jeśli zaczną się łączyć. Według niego w przyszłości większą rolę będą odgrywały organizacje producentów rolnych, a władze publiczne, będą je jedynie wspierały. Wprowadzanie innowacji do gospodarstw rolnych jest niezwykle istotną kwestią ze względu na dostosowanie polskiego rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej, a także możliwość osiągnięcia wyższych dochodów z gospodarstwa.

Innowacyjność jest zdolnością zarządzających i zarządzanych do tworzenia i wdrażania nowych technik i technologii, wytwarzania, kreowania struktur organizacyjnych, tworzenia związków czynników produkcji dających optymalne korzyści, stosowania racjonalnych metod i technik zarządzania oraz dostrzegania i rozwiązywania problemów. W rodzinnych gospodarstwach rolnych można ją zmierzyć takimi miernikami jak: liczbą przyjętych innowacji, ich rodzajem, poziomem nakładów na innowacje w kosztach ogólnych gospodarstwa lub też względną korzyścią jaką się osiąga przez jej wprowadzenie.”

– dr inż. Maria Oszmiańska, Zakład Doradztwa Rolniczego, AR Wrocław

Rolnictwo stawia na nowoczesne technologie. O innowacjach i nowych trendach w tej branży dyskutowano w trakcie odbywających się w Poznaniu targów FARMA.

Nowoczesna gospodarka powinna rozwijać się w różnych kierunkach. Nie tylko w obrębie informatyki, nanotechnologii, biotechnologii itp. Jak zaznaczył niedawno prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Michał Kleiber w swojej propozycji pod nazwą „Mądra Polska”, ważne jest również aby wprowadzać nowoczesne technologie i innowacje do innych branż. Zaliczył do nich między innymi rolnictwo, przed którym stoi obecnie wiele wyzwań.

W coraz to nowe zakątki świata wkracza rolnictwo nowoczesne, zautomatyzowane, skomputeryzowane, korzystające z technologii GPS czy opartej o system Galileo.