EKOLOGIA W ROLNICTWIE

Rolnictwo ekologiczne  (organiczne, biologiczne) to system gospodarowania, w którym wyklucza się stosowanie syntetycznych nawozów mineralnych, pestycydów, regulatorów wzrostu i syntetycznych dodatków paszowych. Rolnictwo to charakteryzuje się produkcją w cyklu zamkniętym gleba – roślina – zwierzę, przy zachowaniu dużej samowystarczalności. Traktowane jest jako sposób życia w symbiozie z przyrodą a cele ekologiczne dominują nad ekonomicznymi.

Uprawa roślin to właściwy płodozmian uwzględniający rośliny strukturotwórcze i zwiększające zawartość materii organicznej w glebie (np. rośliny motylkowe), przykrycie powierzchni gleby roślinnością przez jak najdłuższy okres w roku poprzez stosowanie m.in. wsiewek, międzyplonów i poplonów, nawożenie organiczne nawozami wytworzonymi w gospodarstwie (kompost, obornik, nawozy zielone) pozwalające utrzymać żyzność gleby, nawożenie mineralne ograniczone do mączek skalnych (uwzględnionych w Rozporządzeniu Rady 834/2007), odchwaszczanie mechaniczne i bez stosowania chemicznych środków ochrony roślin, wykorzystanie agrotechnicznych metod walki z chorobami, szkodnikami poprzez stosowanie odpowiedniego następstwa i sąsiedztwa roślin, stosowanie preparatów biologicznych i wyciągów roślinnych, stosowanie ekologicznego materiału siewnego i nasadzeniowego.

Chów zwierząt to utrzymywanie odpowiedniej powierzchni pomieszczeń gospodarskich i zapewnienie dostępu do wybiegów i chowu pastwiskowego. Nie należy przekraczać maksymalnej obsady 1,5 DJP/ha (170kg azotu/ha) i stosować żywienie oparte na wykorzystaniu pasz wytworzonych metodami ekologicznymi. Zabronione jest profilaktyczne stosowanie alopatycznych weterynaryjnych produktów leczniczych i antybiotyków. W szczególnych przypadkach za zgodą jednostki certyfikującej dopuszczalne jest leczenie zwierząt przy zastosowaniu powyższych środków na odpowiedzialność lekarza weterynarii.

Można stosować odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej jedynie w przypadku otrzymania zgody po uprzednim złożeniu wniosku.

W przetwórstwie można wykorzystywać jedynie certyfikowane surowce pochodzące z gospodarstw ekologicznych.

Nie wolno stosować syntetycznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych, zapraw nasiennych, sztucznych koncentratów, organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO), pasz przemysłowych, promieni jonizujących.

Jak zostać rolnikiem ekologicznym? Jak uzyskać certyfikat?
Producent chcący przestawić swoją produkcję na metody ekologiczne zobowiązany jest przesłać do właściwego podmiotu certyfikującego:
– wniosek o certyfikację ekologicznego gospodarstwa rolniczego wraz z wymaganymi załącznikami,
– wypełniony formularz “Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego” a drugi egzemplarz załączyć do wniosku do ARiMR.

Złożenie dokumentów oznacza, że od tego momentu rozpoczęło się przestawianie produkcji na ekologiczne metody gospodarowania zgodnie z ustawą o rolnictwie ekologicznym z 25 czerwca 2009r. i Rozporządzeniem Rady 834/2007, oraz że udostępniają Państwo swoje gospodarstwo do kontroli.

Okres przestawiania trwa przynajmniej 2 lata, a w przypadku upraw wieloletnich tj. sadów oraz plantacji jagodowych 3 lata.

Gospodarstwo rolne podlega co najmniej raz w roku – w terminie uzgodnionym z posiadaczem gospodarstwa – kontroli przeprowadzonej pod kątem przestrzegania zasad rolnictwa ekologicznego.